Integritetspolicy för Tandvårdsgruppen i Lysekil
Senast uppdaterad: 2022-05-27

Inledning

Vi på Tandvårdsgruppen bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss. Vi står under Socialstyrelsens, Läkemedelsverkets och Försäkringskassans tillsyn och styrs av bland annat av Patientjournallagen och Patientdatalagen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter:

1.1 Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, som kan vara insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring. Den vanligaste formen av behandling av personuppgifter är hos oss journalhantering. Detta sköts i enlighet med gällande lagstiftning och är starkt integritetsskyddat.

1.2 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Tandvårdsgruppen i Lysekil, organisationsnummer 556256–3634 på Valbogatan 52 i Lysekil är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

1.3 Hur får Tandvårdsgruppen tag på dina personuppgifter?

  • När du registrerar dig eller när du skickar in ärenden via vår hemsida tvg.nu. Det kan vara att du vill ändra din behandlingstid, anmäla att ditt barn till det fria tandvårdsvalet eller liknande ärenden
  • När du får behandling av någon av våra vårdgivare på Tandvårdsgruppen
  • Vi kan även få uppgifter från andra källor än dig, såsom andra vårdgivare, VG-Regionen, remissinstanser och liknande frågor som rör dig

1.4 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Tandvårdsgruppen behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, sjukdomshistorik, medicinlista och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

1.5 Varför behandlar Tandvårdsgruppen uppgifter om dig?

  • För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som patient och kund
  • För att ge god service och välfungerande, effektiva tjänster
  • För att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra din upplevelse
  • För att hantera och administrera dina frågor
  • För att hantera vår hemsida tvg.nu

1.6 När har Tandvårdsgruppen rätt att behandla dina personuppgifter?

Tandvårdsgruppen har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra personuppgiftsbehandling. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till. Vi står under Socialstyrelsens, Läkemedelsverkets och Försäkringskassans tillsyn och styrs av bland annat Patientjournallagen och Patientdatalagen.

1.7 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på Tandvårdsgruppen och i vissa fall av Försäkringskassan. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

1.8 Överföring till tredje land

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär när personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. Tandvårdsgruppen strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.

1.9 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Tandvårdsgruppen sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet. Hur länge Tandvårdsgruppen sparar dina personuppgifter styrs i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för vår verksamhet och som godkänts av lagar och förordningar. Gallringsbesluten innehåller information om när vi får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter. Journalhandlingar sparas i allmänhet i minst 10 år.

1.10 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Tandvårdsgruppen värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lag.

1.11 Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:

Rätt till tillgång: På Tandvårdsgruppen är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter. Du kan med uppgivande av din e-postadress och en enkel tryckning ta del av det som för tillfället finns registrerat via hemsidan tvg.nu. Från hemsidan eller med ett telefonsamtal till 0523–12100 kan du begära att få en kopia av dina journalhandlingar. Du skall då kunna legitimera dig, antingen via personkännedom eller uppvisande av giltig legitimation. Vi kommer därefter att skyndsamt förse dig med en kopia av journalhandlingarna; antingen att du personligen hämtar på Tandvårdsgruppen eller att vi tillsänder dig via din mantalsskrivningsadress.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Tandvårdsgruppen och begära att få dem rättade. Journalanteckningar kan inte raderas, men kan kompletteras med nya rättade uppgifter.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Tandvårdsgruppen raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Tandvårdsgruppen inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av offentlig och vårdgivande verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter, som grundar sig på ett berättigat intresse hos Tandvårdsgruppen.

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Tandvårdsgruppen. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Tandvårdsgruppen kan neka.

1.12 När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på vår hemsida tvg.nu

1.13 Vem kontaktar jag vid frågor?

Vi har dataskyddsombud. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Det kan ske med personligt besök, brevledes, e-post info@tvg.nu eller på telefon 0523–12100

Den här integritetspolicyn gäller från 2022-05-27 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn. Första versionen publicerades 2018-05-21.